Koulutukseni

Ylioppilas

Sosionomi AMK (valvira)

Sosiaalipsykologian perusopinnot

Täydennyskoulutus: Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti ja psykoterapeuttiset valmiudet

Täydennyskoulutukseni painopistealueina ovat ratkaisukeskeinen taustafilosofia ja voimavarakeskeiset työmenetelmät myönteisen muutoksen edesauttamiseksi vuorovaikutuksellisessa terapeuttisessa työssä.

Täydennyskoulutukseni sisältö pääpirteissään;

• Ratkaisukeskeisen työotteen perusteet
• Ratkaisukeskeiset työmenetelmät lyhytterapeuttisessa työskentelyssä
• Mitä psykoterapia on ja mihin sitä käytetään. Psykoterapian suhde muihin
ohjausmuotoihin. Psykoterapian ja lyhytterapian eroavaisuudet. Terapeutilta edellytettävät ominaisuudet.
• Terapian tuloksellisuutta määrittävät tekijät ja näyttöön perustuva terapia.
• Hoitoon liittyvä lainsäädäntö, hoidon palvelujärjestelmä ja terapian etiikka
• Ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys: varhaiset vuorovaikutussuhteet ja
kiintymyssuhdeteoria
• Lasten – ja nuorten mielenterveys
• Kriisit ja traumat
• Masennus ja bipolaarihäiriöt
• Pelot ja ahdistuneisuushäiriöt
• Päihdeongelmat
• Psykoosit
• Persoonallisuushäiriöt
• Syömishäiriöt

-Seksuaalisuus
-Perhe – ja pariterapia
-Tunnelukot
-Stressi
-Itsetunto-ongelmat
-Tietoisuustaidot
-Rentoutuminen
-Itsemyötätunto
-Ryhmänohjaus

Olen valvira rekisteröity sosionomi eli sosiaalialan työntekijä pohjakoulutukseltani.

Aurinko on, sitä ei vain aina näe.

Asiakaspalautetta

– Vuorovaikutus on asiakasta kunnioittavaa ja kuuntelevaa. Helppo työskennellä yhdessä kun tuntee tulevansa kuulluksi.

– Ilmapiiri on ollut luottamuksellinen. Heti alusta alkaen tunsin oloni turvalliseksi.

– Tavoitteet asetettiin oman jaksamiseni mukaan, eikä minusta koskaan ole tuntunut, että minulta vaadittaisiin liikaa. Keskustelunaiheet ovat aina olleet niitä joita minulla itselläni on ollut mielen päällä. Ei siis ole puskettu sellaisiin aiheisiin joita en ole kokenut tärkeäksi.

– Olen onnistunut avartamaan näkökulmiani.

– Olen saanut paljon uusia henkisiä voimavaroja ja työskentelytapoja terapian avulla.

– Olen todella tyytyväinen tähän terapiaan. Se on selkeästi auttanut itseäni eteenpäin ja kannatellut silloin kun omat voimavarat ovat vähissä.

Palautetta ratkaisukeskeisen lyhytterapeutin, Mervi Haapojan työskentelystä

 

”Valloitetaan yhdessä vuoresi”

Mitä ratkaisukeskeinen lyhytterapia on?

Lyhytterapialla tarkoitetaan tavallisesti noin 1- 20 – x x kerran prosessia, jossa työskentelyn fokukseen otetaan asiakkaan toivoma teema tai tietty rajattu ongelma-alue.

Lyhytterapia on tavoitteellista työskentelyä asiakkaan toivomien asioiden käsittelyssä. Lyhytterapialla pyritään kasvattamaan asiakkaan itseymmärrystä, auttamaan tunteiden säätelyssä, kehittämään ongelmanratkaisutaitoja, auttamaan kriisivaiheiden yli ja tuottamaan tarkoituksenmukaisia käyttäytymismuutoksia asiakkaan arjessa.

Lyhytterapialla hoidettaviksi ongelmiksi soveltuvat monenlaiset psykiatriset haasteet vaikeudet, itsetuntemuksen yleinen kasvattaminen ja akuutit elämänkriisit.

Eettiset velvollisuudet lyhytterapiassa

Lyhytterapeutti sitoutuu pitämään asiakkaalta kuulemansa asiat luottamuksellisina. Vaitiolovelvollisuus jatkuu myös tapaamisten loputtua.

Lyhytterapeutin eettisiin velvollisuuksiin kuuluu omien rajojen tunnistaminen ja tunnustaminen, jolloin lyhytterapeutti ei lähde hoitamaan sellaisia häiriöitä, joihin hän ei ole saanut koulutusta. Näissä tapauksissa lyhytterapeutti ohjaa aktiivisesti asiakkaansa tätä paremmin palvelevan hoitoketjun piiriin.

Lyhytterapeutti sitoutuu pitämään huolta omasta jaksamisestaan ja tutkimaan omia impulssejaan, jotta hänen oma problematiikkansa ei ohjaa asiakkaan prosessia. Lyhytterapeutti hyödyntää omaa työnohjaustaan jatkuvassa omassa ammatillisessa kehittymisessään.