Tervetuloa sivuilleni!

 

Etäterapiat kaikkialle Suomeen! 


Tarjoan ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa;

 

  • keskustellen vastaanottotiloissani (tilat Ilmajoella ja Seinäjoella) tai keskustellen etänä esim. videopuhelun avulla. 
  • luonnossa liikkuen yhdessä sovitussa paikassa 
  • koti – tai laitoskäynnit tilauksesta, sopimuksen mukaan 

I also speak and  understand English. 

  1. Hinta 80€ / terapiakerta, kesto 45 – 60 min

Jatka lukemista “Tervetuloa sivuilleni!”

Koulutukseni

Ylioppilas

Sosionomi AMK (valvira)

Sosiaalipsykologian perusopinnot

Täydennyskoulutus: Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti ja psykoterapeuttiset valmiudet

Täydennyskoulutukseni painopistealueina ovat ratkaisukeskeinen taustafilosofia ja voimavarakeskeiset työmenetelmät myönteisen muutoksen edesauttamiseksi vuorovaikutuksellisessa terapeuttisessa työssä.

Täydennyskoulutukseni sisältö pääpirteissään;

• Ratkaisukeskeisen työotteen perusteet
• Ratkaisukeskeiset työmenetelmät lyhytterapeuttisessa työskentelyssä
• Mitä psykoterapia on ja mihin sitä käytetään. Psykoterapian suhde muihin
ohjausmuotoihin. Psykoterapian ja lyhytterapian eroavaisuudet. Terapeutilta edellytettävät ominaisuudet.
• Terapian tuloksellisuutta määrittävät tekijät ja näyttöön perustuva terapia.
• Hoitoon liittyvä lainsäädäntö, hoidon palvelujärjestelmä ja terapian etiikka
• Ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys: varhaiset vuorovaikutussuhteet ja
kiintymyssuhdeteoria
• Lasten – ja nuorten mielenterveys
• Kriisit ja traumat
• Masennus ja bipolaarihäiriöt
• Pelot ja ahdistuneisuushäiriöt
• Päihdeongelmat
• Psykoosit
• Persoonallisuushäiriöt
• Syömishäiriöt

-Seksuaalisuus
-Perhe – ja pariterapia
-Tunnelukot
-Stressi
-Itsetunto-ongelmat
-Tietoisuustaidot
-Rentoutuminen
-Itsemyötätunto
-Ryhmänohjaus

Olen valvira rekisteröity sosionomi eli sosiaalialan työntekijä pohjakoulutukseltani.

Aurinko on, sitä ei vain aina näe.

Asiakaspalautetta

– Vuorovaikutus on asiakasta kunnioittavaa ja kuuntelevaa. Helppo työskennellä yhdessä kun tuntee tulevansa kuulluksi.

– Ilmapiiri on ollut luottamuksellinen. Heti alusta alkaen tunsin oloni turvalliseksi.

– Tavoitteet asetettiin oman jaksamiseni mukaan, eikä minusta koskaan ole tuntunut, että minulta vaadittaisiin liikaa. Keskustelunaiheet ovat aina olleet niitä joita minulla itselläni on ollut mielen päällä. Ei siis ole puskettu sellaisiin aiheisiin joita en ole kokenut tärkeäksi.

– Olen onnistunut avartamaan näkökulmiani.

– Olen saanut paljon uusia henkisiä voimavaroja ja työskentelytapoja terapian avulla.

– Olen todella tyytyväinen tähän terapiaan. Se on selkeästi auttanut itseäni eteenpäin ja kannatellut silloin kun omat voimavarat ovat vähissä.

Palautetta ratkaisukeskeisen lyhytterapeutin, Mervi Haapojan työskentelystä

 

”Valloitetaan yhdessä vuoresi”

Mitä ratkaisukeskeinen lyhytterapia on?

Lyhytterapialla tarkoitetaan tavallisesti noin 1- 20 – x x kerran prosessia, jossa työskentelyn fokukseen otetaan asiakkaan toivoma teema tai tietty rajattu ongelma-alue.

Lyhytterapia on tavoitteellista työskentelyä asiakkaan toivomien asioiden käsittelyssä. Lyhytterapialla pyritään kasvattamaan asiakkaan itseymmärrystä, auttamaan tunteiden säätelyssä, kehittämään ongelmanratkaisutaitoja, auttamaan kriisivaiheiden yli ja tuottamaan tarkoituksenmukaisia käyttäytymismuutoksia asiakkaan arjessa.

Lyhytterapialla hoidettaviksi ongelmiksi soveltuvat monenlaiset psykiatriset haasteet vaikeudet, itsetuntemuksen yleinen kasvattaminen ja akuutit elämänkriisit.

Eettiset velvollisuudet lyhytterapiassa

Lyhytterapeutti sitoutuu pitämään asiakkaalta kuulemansa asiat luottamuksellisina. Vaitiolovelvollisuus jatkuu myös tapaamisten loputtua.

Lyhytterapeutin eettisiin velvollisuuksiin kuuluu omien rajojen tunnistaminen ja tunnustaminen, jolloin lyhytterapeutti ei lähde hoitamaan sellaisia häiriöitä, joihin hän ei ole saanut koulutusta. Näissä tapauksissa lyhytterapeutti ohjaa aktiivisesti asiakkaansa tätä paremmin palvelevan hoitoketjun piiriin.

Lyhytterapeutti sitoutuu pitämään huolta omasta jaksamisestaan ja tutkimaan omia impulssejaan, jotta hänen oma problematiikkansa ei ohjaa asiakkaan prosessia. Lyhytterapeutti hyödyntää omaa työnohjaustaan jatkuvassa omassa ammatillisessa kehittymisessään.

TIETOSUOJASELOSTE

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR 2016/679)

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Onnenlinna, Mervi Haapoja

Puhelinnumero 0503734444

onnenlinna@gmail.com

www.ratkaisukeskeinenterapeutti.fi 

REKISTERI

Onnenlinna, ratkaisukeskeinen terapeutti Mervi Haapojan asiakastietorekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Onnenlinna tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR 2016/679) sekä nykyisen Henkilötietolain (523/1999) mukaisesti.

Asiakkaan kanssa käytyjä keskusteluja ei ole tarpeellista tallentaa tai referoida yksityiskohtaisesti. Terapiatapaamisissa mahdollisesti prosessin edistämiseksi työstetyt kirjalliset tuotteet (esim. fläpit) ovat asiakkaan omaisuutta ja ne tuhotaan sovitusti tai luovutetaan tapaamisen lopuksi / viimeistään asiakassuhteen loppuessa asiakkaalle itselleen .

Yrityksellä on Arkhimedes niminen laskutusohjelma jonne laskutusta varten laitetaan sähköpostiosoite (maksun voi hoitaa myös pankkikortilla tai käteisellä lähivastaanotoissa). 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennetaan asiakkaasta sähköposti yhteystieto. Halutessasi asioida terapiassa täysin nimettömänä voit luoda itsellesi uuden sähköpostilaatikon anonyymillä nimellä jonne laskutus lähetetään.

Rekisteriin voidaan tarvittaessa / vain asiakkaan niin halutessa tallentaa esim. asiakkaan ilmoittaman lähiomaisen tai muun yhteyshenkilön nimi, mahdollinen sukulaisuussuhde ja yhteystiedot.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAINEN LUOVUTUS

Asiakirjoihin sisältyvät tiedot ovat salassa pidettäviä. Salassapitovelvollisuus säilyy palvelussuhteen tai tehtävän päättymisen jälkeen. 

Lyhytterapeuttiset ammattihenkilöt ovat velvollisia salassapitosäännösten estämättä ilmoittamaan kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää mahdollista lastensuojelun tarpeen selvittämistä (Lastensuojelulaki 417/2007 25 §). Ilmoitus on tehtävä viipymättä.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

A. MANUAALINEN AINEISTO

Manuaaliset tiedot säilytetään lukon takana olevissa tiloissa, mikäli sitä on.

B. SÄHKÖINEN AINEISTO

Käytössä vain silloin kun maksua ei ole suoritettu käteisellä tai maksukortilla. Sähköiseen laskutusjärjestelmään kirjataan asiakkaan toivoma / ilmoittama sähköpostiosoite.

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan vahvalla salasanalla asianmukaisesti.

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

TARKASTUSOIKEUS

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Mikäli asiakas haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöön EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli rekisteröity haluaa vaatia tietoihinsa oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöön EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.